โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 190,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :