โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งชั่วคราว-คหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :