โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ค. 55 ถึง 06 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2555
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา ฝ่ายบริหารวิชาการ
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา งานกิจกรรมนักเรียน
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนดงตาลวิทยา และชุมชนรอบๆ โรงเรียน งานป้องกันและดูแลนักเรียน
16 มิ.ย. 55 ค่ายคณิศาสตร์
ห้องประชุมปาริชาต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทรภู่
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
มีกิจกรรมไหว้ครู และนำกระเช้าไปมอบให้กลับผู้สูงอายุ ในชุมชนรอบๆ โรงเรียน
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา งานกิจกรรมนักเรียน