โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
มีกิจกรรมไหว้ครู และนำกระเช้าไปมอบให้กลับผู้สูงอายุ ในชุมชนรอบๆ โรงเรียน
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา งานกิจกรรมนักเรียน
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทรภู่
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 มิ.ย. 55 ค่ายคณิศาสตร์
ห้องประชุมปาริชาต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา งานกิจกรรมนักเรียน
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนดงตาลวิทยา และชุมชนรอบๆ โรงเรียน งานป้องกันและดูแลนักเรียน
05 พ.ค. 55 ถึง 06 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2555
หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา ฝ่ายบริหารวิชาการ