โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติ ที่ตั้ง

สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

                   โรงเรียนดงตาลวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบล งิ้วราย  อำเภอ เมือง  จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์  15000. โทรศัพท์ 036-656309    E-mail dongtan1@hotmail.com

                   จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.. 2521 โดยมีนายเจริญ  วรรลยางกูร  เป็นผู้บริหาร คนแรก  มีผู้บริหารมาแล้ว  9  คน  ปัจจุบัน นายสมบัติ  พากเพียร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นับรวมถึงปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา 35 ปี

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ               จรดกับ สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย
ทิศใต้                    จรดกับ สวนเกษตร

ทิศตะวันออก        จรดกับ ถนนสายลพบุรี - บ้านแพรก
ทิศตะวันตก          จรดกับ ชุมชนบ้านดงตาล/แม่น้ำลพบุรี

                   ปัจจุบันโรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งิ้วราย  มีพื้นที่ 19 ไร่  งาน  -  ตารางวา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 550  คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ..650..คน

            ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาการศึกษา โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนคู่ขนานการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนร่วมพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ( Health Literacy ) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนำไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง