โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงตาลวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย