โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ


พัฒนาส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน