โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
 มัธยมศึกษาปีที่ 15438 92 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 26047 107 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 34443 87 3 ห้อง 
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น158128286 9 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2718 45 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  16 17 333 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2517 42 3 ห้อง 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 68 52 120 9 ห้อง 
 รวมทั้งสิ้น 226180406 18 ห้อง