โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์                   

ยิ้มไหว้  ทักทายกัน


เอกลักษณ์

ลูกดงตาล เด่นด้วยกีฬา