โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

ประวัติ ที่ตั้ง

สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

                   โรงเรียนดงตาลวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบล งิ้วราย  อำเภอ เมือง  จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์  15000. โทรศัพท์ 036-781052    E-mail dongtan1@hotmail.com

                   จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.. 2521 โดยมีนายเจริญ  วรรลยางกูร  เป็นผู้บริหาร คนแรก  มีผู้บริหารมาแล้ว  10  คน  ปัจจุบัน นายสิปปนนท์ คงอิ่ม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นับรวมถึงปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา 41 ปี

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ              จรดกับ สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย
ทิศใต้                  จรดกับ สวนเกษตร

ทิศตะวันออก        จรดกับ ถนนสายลพบุรี - บ้านแพรก
ทิศตะวันตก          จรดกับ ชุมชนบ้านดงตาล/แม่น้ำลพบุรี

                   ปัจจุบันโรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งิ้วราย  มีพื้นที่ 19 ไร่  งาน  -  ตารางวา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 550  คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ..650..คน

            ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาการศึกษา โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนคู่ขนานการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนร่วมพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ( Health Literacy ) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนำไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง