โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
    รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนดงตาลวิทยา  ได้บันทึกข้อมูลสาคัญของโรงเรียนโดยทั่ว ๆ ไปและผลการประเมินตามมาตรฐานทั้ง ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการศึกษา ๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ ด้านมาตรฐานการส่งเสริม ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินจะเป็นเครื่องกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายสาคัญคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังเอกสาร

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจปีการศึกษา ๒๕๕๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2555,15:56   อ่าน 1235 ครั้ง