โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระบบการทำงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังกำหนดชัดเจนในมาตรา  ๔๘ ว่าให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปี  เสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนดงตาลวิทยาฉบับนี้ได้บันทึกข้อมูลสำคัญของโรงเรียนโดยทั่ว ๆ ไปและผลการประเมินตามมาตรฐานทั้ง ๑๕ มาตรฐาน  ๖๕  ตัวบ่งชี้ คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๖ มาตรฐาน  ๒๖  ตัวบ่งชี้  ด้านการจัดการศึกษา  ๖  มาตรฐาน  ๓๓  ตัวบ่งชี้   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑ มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑  มาตรฐาน  ๒ ตัวบ่งชี้ ด้านมาตรฐานการส่งเสริม ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินจะเป็นเครื่องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒

ดังไฟล์แนบ

รูปแล่ม SAR2555 http://www.dongtan.ac.th/_files_school/16100270/document/16100270_0_20130829-144908.pdf

ตารางสรุปผลการประเมิน  http://www.dongtan.ac.th/_files_school/16100270/document/16100270_0_20130829-145920.pdf

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2556,15:03   อ่าน 1104 ครั้ง