โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวินัย ธีระศิลป์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819483325
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 มศ.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา/ป.กศ. วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
2523 การศึกษาบัณฑิต/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินธรวิโรฒ
2546 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524-2545 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี อาจารย์ 1
2545-2551 โรงเรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รองผู้อำนวยการ
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2551-2552
2 รายงานโครงการการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี