โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2508 ป.5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
2511 ป.7 โรงเรียนมัธยมสาธิต ว.ค.เทพสตรี
2514 ม.3 โรงเรียนมัธยมสาธิต ว.ค.เทพสตรี
2518 ป.กศ. ต้น-ป.กศ. สูง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเทพสตรี
2526 ครุศาสตร์บัณฑิต เอก ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521-2525 โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู 2
2526-2538 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 1
2539-2553 โรงเรียนดงตาลวิทยา คศ.2
2539-2553 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล