โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุรี อ่อนมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0865283198
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2 ม.12 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ป.4 โรงเรียนวัดตะลุง
2518 ป.7 โรงเรียนวินิตศึกษา
2521 ม.ศ.3 โรงเรียนวินิตศึกษา
2523 ม.ศ.5 โรงเรียนวินิตศึกษา
2527 คบ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2533 โรงเรียยนสุธรรมวิทยา จ.อุทัยธานี อาจารย์ 1
2535-2538 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 1
2538-2550 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล