โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุระชัย วัดศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0815529997
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
63/4 ม.9 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2512 ป.4 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
2518 ม.ศ.3 โรงเรียนวินิตศึกษา
2521 ปวช.(ช่างยนต์) โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ
2525 ปวส.(ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
2527 ค.บ(ช่างยนต์) วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2528-2538 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อาจารย์ 1
2538-2552 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล