โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยะรัตน์ เกิดศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2514 ป.7 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา
2519 ม.ศ.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
2522 ป.กศ.สูง เอกสังคม วิทยาลัยครูเพชรบุรี
2525 ค.บ. เอกภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2536 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา อาจารย์ 1
2537-2550 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูต้นแบบแห่งชาติ สาขาอุตสาหกรรม