โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมาลัย ลี้สกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812745745
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
137/2 ม.1 ซ.พานิชย์พันธ์ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2509 ป.1 โรงเรียนอนุกูลศึกษา
2513 ป.7 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยา
2518 ม.ศ.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
2522 ป.กศ.สูง (คหกรรม) วิทยาลัยครูเทพสตรี
2527 ค.บ. เอกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522-2527 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ครู 2
2527-2535 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาจารย์ 1
2536-2547 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาจารย์ 2
2547-2553 โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ. 2
2547-2553 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล