โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองจินดามณี ม.ศ.3
2519 ประกาศณีัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2521 ประกาศณีัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2529 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี จ.ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522-2524 โรงเีรียนชยานุกิจพิทยาคม ครู ระดับ 2
2524-2525 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ครู ระดับ 3
2525-2534 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2534-2552 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 5
2552-ปัจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล