โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชลกร ม่วงรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ป.7 วัดคีรีนาครัตนาราม
2519 ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
2521 ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
2523 ประกาศณีัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี โรงเรียนพาณิชยการลพบุรี
2527 ประกาศณีัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
2530 ค.บ.การบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูเทพสตรี จ.ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2526 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครู 1
2527-2528 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครู ระดับ 2
2529-2531 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อาจารย์ 1
2532-2535 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 1
2536-2547 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2548-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล