โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 บธ.บ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2538 โรงเรียนสว่างศึกษา จ.สกลนคร อาจารย์ 1
2538-2552 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 1
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล