โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชุติมา กีรติมาพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2513 อนุบาล โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา
2516 ป.4 โรงเรียนปฐมนิเวศน์
2519 ป.7 โรงเรียนนิเวศน์วิทยา
2524 ม.ศ.5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2533 บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2539 โรงเรียนนวมินราชูทิศ อาจารย์ 1
2540-2549 โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ.1
2549-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล