โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาพา สิงห์ทองราช
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2511 ป.4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
2514 ป.7 โรงเรียนวินิตศึกษา
2519 ม.ศ.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
2521 ป.กศ.สูง (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูเทพสตรี
2523 ก.ศบ.(ภาษาไทย) มศว.จ.พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2536 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อาจารย์ 1
2536-2539 โรงเรียนดงตาลวิทยา อาจารย์ 2
2540-2553 โรงเรียนดงตาลวิทยา คศ.2
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูต้นแบบ สาขาอุตสาหกรรมแห่งชาติ