โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาพา สิงห์ทองราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย โครงการยกระดับฯ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก สาขาการสอนภาษาไทย โครงการยกระดับฯ รุ่นที่ 2
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนดงตาลวิทยา หมู่12 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-656309 ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระภาษาไทย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล