โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชฎาพร โตใหญ่
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลี พูลเอี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอาพา สิงห์ทองราช
ครู คศ.3

นางสาวสริตา ขำมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ