โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายวิชา พึ้งโพธิ์

นายประดิษฐ์ เพ็งยิ้ม

นายนันทชัย ถุงทรัพย์