โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประกาย รักษากลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชราภรณ์ มีสนม
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสุโรจน์ บุตรพราว
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู