โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอัยสิทธิ์ นัทธี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระศักดิ์ พานทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0