โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชุติมา กีรติมาพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุระชัย วัดศรี
ครู คศ.3

นายปิยะรัตน์ เกิดศิริ
ครู คศ.3

นางมาลัย ลี้สกุล
ครู คศ.3

นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางชลกร ม่วงรอด
ครู คศ.2

นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ ภาวะกุล
ครูอัตราจ้าง

นายรังสิมันตุ์ มาตย์สิมมา
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

น.ส นันทวรรณ ยะประสิทธิ์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู