โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุรี อ่อนมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวหัทยา พุ่มกล่ำ
ครูผู้ช่วย