โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัลลิกา เฉยโพธิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ โพธิ์ทิม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร กฤษอาคม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ ครอบสวย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำเพชร เจริญวัย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภรัตน์ ฤาวิชนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ สีคำสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายข้อมูล
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายดำเนินงาน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐ์นรี แซ่จัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายดำเนินงาน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎาพร บุญสุข
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์รัมภา แก้วแจ้
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาธิป บุญเนตร
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศราพร อินทร์อ่ำ
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวนันท์ สีฉ่ำ
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีญา วัดเรือง
ตำแหน่ง : แผนงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นัฐกานต์ สุขละม้าย
ตำแหน่ง : แผนงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล พงษ์เผ่า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสานุพงษ์ กระจ่างฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพัฒน์ พูนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ อบอุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลาธร คำนวนฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภคพร เพ็งยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1